Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου 2009

Καρόλου Τάκερμαν "Οι Έλληνες της σήμερον"

Φωτογραφία: Ο σταθμός του Θησείου, 1880
Το έτος 1877 και από το «εν Αθήνησι Τυπογραφείον της Φιλοκαλίας» που βρισκόταν στην οδό Σοφοκλέους, αριθ. 26, εκδόθηκε η «αξιόλογος» πραγματεία του «φιλέλληνος κυρίου Καρόλου Τάκερμαν, πρώην πρέσβεως των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής εν Αθήναις» με τίτλο «Οι Έλληνες της σήμερον» μετεφρασμένη υπό του Α. Λ. Ζυγομαλά, «υπαλλήλου του επί των Εξωτερικών Υπουργείου». Είναι η εποχή, που μεταφράζονται και εκδίδονται πλήθος έργων με σκοπό την παιδαγωγία των Ελλήνων σε όλους τους τομείς του πνεύματος και κυρίως σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση, την αγωγή και την πολιτική οργάνωση. Κυρίως μεταφράζονται γερμανικά συγγράμματα και γαλλικά, αλλά κάθε τομέας του κράτους προσπαθεί να συντελέσει στην ανασυγκρότηση και την οργάνωση της κοινωνίας και των θεσμών της.
Το βιβλίο (που ο χρόνος της συγγραφής του είναι το 1872) αποδίδεται από τον μεταφραστή «τῷ μεγαλειοτάτῳ Βασιλεῖ τῶν Ἑλλήνων Γεωργίῳ τῷ Α΄.».

Παρέχει πλήθος πληροφοριών, πολιτικών κρίσεων και ηθογραφικών στοιχείων, κοινωνικών γεγονότων και χαρακτηρολογικών στοιχείων που αποδίδονται στην ελληνική κοινωνία.
Ένα απόσπασμα παρατίθεται εδώ (το πρώτο της σειράς που θα παρουσιασθεί) σχετικά με την λειτουργία του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου στην Πρωτεύουσα (πόλη της Ελλάδος): «Ο μεταξύ Πειραιώς και Πρωτευούσης καταστρωθείς υπό Άγγλων σιδηρόδρομος υπάρχει νυν το ταχύτερον και αναπαυτικώτερον μέσον συγκοινωνίας, Η από της Πειραϊκής οδού είσοδος των Αθηνών δεν είναι μεγαλοπρεπής, η οδός υπάρχει ανώμαλος και το τμήμα τούτο της πόλεως ακάθαρτον και βρωμερόν. Αποφεύγοντες την μακράν του Ερμού οδόν, γέμουσαν φορτηγών αμαξών, όνων πεφορτωμένων φρύγανα και καλάθους μετ’ οπωρών, Ελλήνων ερυθροσκεπών, ενδεδυμένων ρυπαράς φουστανέλλας, κυανοχρόους κρητικάς αναξυρίδας, τριχίνας ποιμενικάς (καπότας) εφετρίδας και την ήττον αρμόζουσαν, πλην νυν πλεονάζουσαν ευρωπαϊκήν ενδυμασίαν, αποφεύγοντες, λέγω, πάντα ταύτα και τον εκ των πολλών φωνών θόρυβον, ετράπημεν την περί την Ακρόπολιν λίαν ευάρεστον οδόν και μετά μικρόν κατήλθομεν εις εν εκ των τριών εξαιρέτων ξενοδοχείων της πλατείας Συντάγματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: